ການສ້າງເວັບໄຊໂດຽການເອົາຄະລິບວີດີໂດຫລືໜັງແລະເພັງໃສ່

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ ໃຊ້ສະເພາະ Windows ເທົ່ານັ້ນ!

ໃນການສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ທ່ານຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ການເຂົ້າເວັບໄຊໂດຽການນຳໃຊ້ຄະລິບ,ໜັງແລະເພັງ。
ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາກັບພວກເຮົາ。
ຫາກທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນການສ້າງແບບງ່າຍໆແລະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ແລະເຮົາກໍເຊື່ອວ່າທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້!!(ຫາກທ່ານພະຍາຍາມ)

ດາວໂຫລດຄະລິບໜັງ.

ດາວໂຫລດເພັງ.

ການດາວໂຫລດແລະການປ່ຽນໄຟຈາກZIPເປັນໄຟທີ່ທ່ານສາມາດເບີ່ງໄດ້ແມ່ນຂື້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງທ່ານຫລືທ່ານອາດສາມາດກວດເບີ່ງ
ການນຳໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໄປ ການນຳໃຊ້ Internet ແມ່ນເປັນການດີໃນການແປງໄຟລ໌ ຈາກ Zip File ເປັນໄຟລ໌ທີ່ທ່ານສາມາດເບີ່ງໄດ້.

ການສ້າງຄລິບວີດີໂອຫລືສະໄລ!!


ສະໜັບສະໜູນໂດຽ:B&T.

ທ່ານສາມາດສ້າງໄດ້ດ້ວຍຕົວຂອງທ່ານເອງ ຫລື ອາດເປັນຮູບແບບ ວີດີໂດ ກໍໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແຕ່ການນຳໃຊ້ຂອງຄົນອື່ນຄວນຄຳນືງເຖີງລິຂະສິດ!

ດາວໂຫລດຄະລິບໜັງ

ການເອົາບົດເພັງໃສ່ໃນເວັບໄຊ

ການເອົາເພັງໃສ່ໃນເວັບໄຊກໍແມ່ນສ່ວນນື່ງຂອງນັກສ້າງເວັບໄຊ。
ການນຳໃຊ້ຄວນຄຳນືງເຖີງລິຂະສິດ
ນີ້ພຽງແຕ່ເປັນຕົວຢ່າງນື່ງ…。
ພຽງແຕ່ເປັນການສືກສາຮ່ຳຮຽນເທົ່ນນັ້ນ、
ຫ້າມນຳໄປໃຊ້ໃນທາງທຸລະກິດຫາກຕ້ອງການນຳໃຊ້ຄວນຂໍລິຂະສິດ
ເພື່ອເປັນການຮັກສາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລິຂະສິດ。
ຫາກທ່ານຕ້ອງການລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການສ້າງກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້:
Web Creative Enterprise

ນີ້ເປັນພຽງຕົວຢ່າງກະລູນາ ດາວໂຫລດ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ໄດ້ ເພື່ອການມ່ວນຊື່ນ!

ດາວໂຫລດເພັງ

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
ກັບໜ້າຫລັກ

このページの上に戻る